JPSPP projekto ataskaita LR Sveikatos Apsaugos Ministerijoje
2015 / Sausis / 31
Sveikatos Apsaugos Ministerija

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) teikimo modelio projekto, finansuojamo pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 "Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos" priemonę, ataskaitinis susitikimas įvyko 2015 m. sausio 30 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniuje. 

Susitikime dalyvavo projekto vykdytojas - UAB „Sveikatos ekonomikos centras“ (toliau SEC), projekto partneriai: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (SMLPC) atstovai, Rokiškio raj. visuomenės sveikatos biuro (toliau Rokiškio r. VSB) atstovai, Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (Rokiškio PASPC) atstovai, Vilniau Universiteto atstovai ir VšĮ "Psichikos sveikatos perspektyvos" atstovai.

Ataskaitiniame susitikime pristatyta esama JPSPP projekto situacija ir aptarti projekto vykdytojo bei partnerių atlikti iki dabar suplanuoti darbai:

 • Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo situacijos analizė;
 • Aptarta sveikatos situacija, problemos bei procesuose dalyvaujančis institucijas Rokiškyje.
 • Apžvelgta sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Rokiškio rajone problematika.
 • Pristatyta ruošiama situacijos analizė ir rengiama gyventojų apklausa;
 • Aptarta NVO vieta projekte teikiant paslaugas bei aptartas specialistų mokymų atvejo vadybos klausimais, konsultuojančių specialistų motyvacinio pokalbio ir t.t. poreikis.
 • Pristatyta ir aptarta esama JPSPP jaunimo sveikatos tinklo techninių darbų stadija.
 • Apibrėžtos prioritetinės JPSPP modelio sveikatos sritys, algoritmai ir aptarti gerosios praktikos pavyzdžiai.
 • Aptarti tolimesni darbai. 

YFHS project reported at the LR Ministry of health

01/31/2015 - 19:00

Youth-friendly health services (YFHS) delivery model creation project financed through the 2009-2014 Norwegian mechanism program No. LT11 “Initiatives for public health” program, interim meeting commenced on the 30th of January 2015 at the Ministry of health in Vilnius.

The participants of the meeting included the project executor- Health economics centre, project partners:  Health training and disease prevention centre representatives, Rokiskis raj. public health bureau representatives, Rokiskis health centre representatives, Vilnius University representatives, and  public institution “Mental health perspectives” representatives.

At the interim meeting the current situation of the YFHS project was presented and the completed tasks by the project executors and partners that had been panned up until now were discussed:

 • Youth-friendly health service provision situation analysis
 • Discussion of the health situation, problems and institutions involved in the processes in Rokiskis
 • .Overview of the health care service provision case in Rokiskis raj.
 • Presented currently being prepared situation analysis and  local resident survey
 • Discussion on NGO involvement providing services in the project and the training of specialists for carrying out case management, the need for consulting specialist motivating talks etc.
 • Presented and discussed the current situation of the YFHS technical task completion stage
 • YFHS model priority health care areas, algorithms defined and examples of best practice were discussed
 • Future tasks discussed