PROJEKTAS „JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS“

2014 m. rugpjūčio 26 d. įsigaliojo trišalė projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“ įgyvendinimo sutartis.

Projekto kodas – NOR-LT11-SAM-01-K-01-002.

Projekto vykdytojas – UAB „Sveikatos ekonomikos centras“.

Projektas finansuojamas pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 "Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos" priemonę (Nuoroda į Norway Grants svetainėje talpinamą projekto aprašymą.)

Projekto partneriai – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras ir Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras.

 

Santrauka

Lietuvoje nėra vieningo kompleksinio, koordinuoto jaunimo sveikatos poreikiams pritaikyto sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio.

Projekto tikslas – sukurti ir Lietuvoje įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) modelį, kurio pagrindinė funkcija – per paslaugų teikimo protokolus apjungti į vieningą tinklą jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir gerinant jų bendradarbiavimą teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas taip užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą.

Projekto esmę sudaro kompleksinio adaptyvaus JPSPP modelio sukūrimas, validavimas, adaptavimas ir įdiegimas bandomojoje Rokiškio savivaldybėje bei vėliau JPSPP modelius diegiančių savivaldybių konsultavimas.

 

JPSPP modelis apima:

  1. JPSPP koordinuojančio centro įkūrimą visuomenės sveikatos biure, kuriame dirbs aktyvus, motyvuotas ir apmokytas koordinatorius, organizuojantis „žemo slenksčio“, atvejo vadybos bei žmogaus teisių principais paremtas sveikatos priežiūros paslaugas;
  2. Sumaniomis inovacijomis paremto Nacionalinio jaunimo sveikatos interneto portalo sukūrimą, kuriame jaunuoliai galėtų surasti ekspertų parengtą patikimą, sistemingą, lengvai prieinamą ir patrauklia forma pateiktą informaciją, skirtą sveikatos stiprinimui ir jaunimo įgalinimui rinktis sveiką gyvenimo būdą. Interneto portale numatyta informacijos apie sveikatos paslaugas ir tiesioginio jaunimo konsultavimo per skaitmeninę žiniasklaidą galimybė. Per diskusijų forumus jaunuoliai galės ne tik bendrauti, bet ir vertinti JPSPP modelio veikimą. O projekto įgyvendinimo metu sukurti viešos prieigos bevielio interneto taškai padės viešinti šį portalą. Specialistams skirtoje portalo dalyje bus talpinami JPSPP teikimo protokolai ir metodikos;
  3. JPSPP institucinio ir funkcinio tinklo sukūrimą taikant atvejo vadybos principą. Kompleksinis tarpsektorinis ir tarpinstitucinis funkcinis tinklas, kurio veikla – sveikatos priežiūros paslaugų (sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, stebėsenos) teikimas jaunimui bus aprašytas 4-iuose paslaugų teikimo protokoluose (formalizuotuose JPSPP teikimo algoritmuose, detalizuojant kokie specialistai, kokiose institucijose, kada, kaip ir kokių tikslinių grupių jauniems žmonėms teikia paslaugas). 4 JPSPP teikimo protokolai bus parengti ir detalizuos paslaugų teikimo algoritmą psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos ir išorinių mirties priežasčių prevencijos srityse;
  4. JPSPP modelio diegimo ir JPSPP teikimo metodinių rekomendacijų parengimą.

Sukurtas modelis prisidės prie jaunimo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo, mirtingumo mažinimo, sveikatos netolygumų mažinimo ir socialinės bei ekonominės gerovės didinimo.

 

Anglų kalba

The health of youth in Lithuania is lagging behind other members states of the EU and there is a lack of attention devoted to public health. Lithuania has one of the highest mortality rates, strongly influenced by external causes of death and the largest suicide rate in the EU. Other health related indicators are also worrying: relatively high underage pregnancy rates, high consumption of alcohol, high smoking prevalence and increasingly more youth is likely to be overweight than in the past. Research suggests that psychological and behaviour related factors (in 2010) accounted for 30% of all diseases that youth faces (DALY) while external health causes accounted for another 33% of deaths and illnesses. There is no single comprehensive, coordinated and adapted for youth health needs health care delivery model in Lithuania.

The goal of the project is to create and implement youth-friendly health services (YFHS) model in Lithuania whose main function - through service delivery protocols (pathways) to combine into a single network existing health care services and improve cooperation among these to provide effective youth-friendly health services and ensure the reduction of inequalities in health.

The project consists of a development, validation, adaptation of YFHS model, pilot implementation of the model in Rokiškis municipality and consulting municipalities implementing model in a later phase.

YFHS model include:

  1. Establishment of Coordinating Centre in the Public health bureau, which employs active, motivated and trained coordinator who will organize the low threshold, case management and human rights principles-based health care services.
  2. Establishment of National internet portal in which youth can obtain reliable, systematic, easily accessible information compiled by experts in a clear and attractive form. This will help youth make healthy life choices and find contacts of health providers. Additionally, youth should be able to connect with the health service providers directly via digital media. The portal will also have a section for the health experts in which the protocols and methodology will be placed and a network of contacts created to encourage communication. Furthermore, during the project several free Wi-Fi hubs will help the youth familiarize with the portal.
  3. Establishment of YFHS institutional and functional network based on principle of case management. Complex cross-sectorial and inter-institutional activity network of health care services will be described in 4 protocols (formalized performance algorithms). The protocols will be prepared, and will specify services provision algorithms for mental health, nutrition, reproductive health, and external causes of death prevention.
  4. Elaboration of methodological guidance for YFHS model implementation and provision of youth-friendly health services.

The developed model will contribute to youth health and quality of life, reduce mortality rates and health inequality and increase social and economic welfare of the Lithuania.

 

Partneriai

Prpjektą administruos ir ekspertų veiklą koordinuos Sveikatos ekonomikos centras (SEC), kuris turi didelę patirti atliekant įvairias analizes bei kuriant modelius. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kaip partneris pasirinktas tiek dėl projekto tęstinumo ir galimybės ateityje koordinuoti savivaldybėse įdiegtų JPSPP modelių funkcionavimą, tiek dėl jų parties dirbant su jaunimu. Rokiškio VSB ir Rokiškio PASPC kaip partneriai pasirinkti tiek dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo patirties savivaldybės lygiu, tiek dėl patirties dirbant su jaunimu. Ekspertų analitikų ir portalo kūrimo specialistų parinkimas - SEC atsakomybė.

 

Tęstinumas

Projekto partneris Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC) pasibaigus projektui taps Nacionalinio jaunimo sveikatai skirto centrinio portalo dalies valdytoju ir regioninių portalo mazgų konsultantu bei koordinatoriumi. Už Rokiškio savivaldybėje įdiegto modelio funkcionavimą bus atsakingas Rokiškio VSB. Modelio tęstinumą užtikrins parengti JPSPP teikimo protokolai bei metodinės rekomendacijos. Šie protokolai bus tobulinami ir plečiami atsižvelgiant į JPSPP modelį diegiančių savivaldybių patirtį.

Modelio tęstinumas bus garantuotas ir tuo, kad rengiant modelį bus įtrauktas platus suinteresuotų institucijų, jaunimo organizacijų ir ekspertų ratas, tad visos jame dalyvaujančios institucijos aktyviai dalyvaus modelio plėtroje pagal kintančius poreikius. 

Veiklos tęstinumui užtikrinti reikės nedidelių lėšų, nes JPSPP modelio metu nėra sukuriama nauja paslaugų teikimo institucija ar naujos paslaugos, o sukuriamas esamos paslaugų teikimo sistemos koordinacinis centras, kuris sistemos valdymo įrankiu – protokolais – organizuos bendradarbiavimą tarp esamų paslaugų teikėjų. Todėl papildomos išlaidos iš valstybės ir / ar savivaldybių biudžetų – vieno etato VSB darbuotojui ir Nacionalinis jaunimo sveikatos internetinio portalo palaikymui –atsipirktų jau vien dėl to, kad gerinant koordinaciją efektyviau būtų išnaudojami esami sveikatos paslaugų finansai ir ne tik teikiant paslaugas jaunimui.